Số điện thoại liên hệ nhượng quyền: Mr. Cường: 0973.542.693
Số điện thoại Hà Nội: 0835.447.899
Số điện thoại Sài Gòn: 097.195.1415